top of page

LIÊN KẾT CÙNG HEPZA & HBA

[English Below]

Công ty Actility hợp tác với công ty VIoT để xây dựng chương trình phát triển hệ thống mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp ở Hồ Chí Minh.

Actility, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ IoT, vừa công bố việc hợp tác với VIoT, một nhà cung cấp dịch vụ IoT tại Việt Nam, để triển khai chương trình phát triển hệ thống mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp thuộc Hepza (Hiệp hội các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) và HBA (Hiệp hội các doanh nghiệp KCN Tp.HCM).Mục tiêu của chương trình này là tạo ra một hệ sinh thái IoT toàn diện, giúp các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Thông qua sự hợp tác này, Actility sẽ cung cấp nền tảng ThingPark, một giải pháp LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) hàng đầu thế giới, để xây dựng mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp. Trong khi đó, VIoT sẽ đảm nhận vai trò triển khai, vận hành và cung cấp các dịch vụ IoT dựa trên nền tảng này cho các doanh nghiệp tại đây.


Ông Đào Xuân Đức - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp KCN Tp.HCM (HBA), chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi Actility và VIoT giới thiệu với Hepza để triển khai chương trình phát triển hệ thống mạng LoRaWAN. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ IoT trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc Hepza."


Ông Đào Xuân Đức cũng nhấn mạnh rằng, chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Hepza tiếp cận và triển khai các ứng dụng IoT hiệu quả, từ theo dõi tình trạng thiết bị, quản lý năng lượng, đến giám sát môi trường và an ninh. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng suất, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng cường tính bền vững cho các doanh nghiệp.


Ông Đào Xuân Đức kỳ vọng rằng, chương trình hợp tác trong tương lai này sẽ là tiền đề để mở rộng việc triển khai hệ thống mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ IoT trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.


Chương trình phát triển hệ thống mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp ở Hồ Chí Minh mang lại những lợi ích sau:

  • Tạo ra một hệ sinh thái IoT toàn diện, giúp các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

  • Nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua các ứng dụng IoT như theo dõi tình trạng thiết bị, quản lý năng lượng, giám sát môi trường và an ninh.

  • Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ IoT trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

  • Mở rộng việc triển khai hệ thống mạng LoRaWAN tại các khu công nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ IoT trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

------


Actility Company cooperates with VIoT company to build a program to develop LoRaWAN network systems in industrial parks in Ho Chi Minh.

Actility, a leading company in the field of IoT technology, has just announced a partnership with VIoT, an IoT service provider in Vietnam, to deploy a LoRaWAN network system development program in industrial parks. belongs to Hepza (Ho Chi Minh City Association of Industrial and Export Processing Zones) and HBA (Ho Chi Minh City Association of Industrial Park Enterprises).


The goal of this program is to create a comprehensive IoT ecosystem, helping businesses in industrial parks in Ho Chi Minh City access and apply advanced technology solutions, improve productivity, efficiency and sustainability in production and business activities.


Through this partnership, Actility will provide the ThingPark platform, a world-leading LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) solution, to build LoRaWAN networks in industrial parks. Meanwhile, VIoT will take on the role of deploying, operating and providing IoT services based on this platform for businesses here.


Mr. Dao Xuan Duc - Chairman of Ho Chi Minh City Industrial Park Business Association (HBA), shared: "We are very happy when Actility and VIoT introduced Hepza to deploy the LoRaWAN network system development program. Here is an important step forward in efforts to promote digital transformation and IoT technology application in businesses in Hepza industrial parks."


Mr. Dao Xuan Duc also emphasized that this program will help businesses in Hepza industrial parks access and deploy effective IoT applications, from equipment status monitoring, energy management, to monitoring. environmental protection and security. This will contribute to improving productivity, optimizing production and business activities and enhancing sustainability for businesses.


Mr. Dao Xuan Duc expects that this future cooperation program will be a premise to expand the deployment of LoRaWAN network systems in industrial parks in Ho Chi Minh City, contributing to promoting the process of digital transformation and IoT technology application in businesses in Vietnam.


The LoRaWAN network development program in industrial parks in Ho Chi Minh brings the following benefits:

  • Create a comprehensive IoT ecosystem, helping businesses in industrial parks access and apply advanced technology solutions.

  • Improve productivity, efficiency and sustainability in production and business activities of businesses through IoT applications such as equipment status monitoring, energy management, environmental monitoring and security.

  • Promote digital transformation and application of IoT technology in businesses in Hepza industrial parks.

  • Expanding the deployment of LoRaWAN network systems in other industrial parks in Ho Chi Minh City, contributing to promoting the digital transformation process and application of IoT technology in businesses in Vietnam

17 lượt xem

Comments


bottom of page