top of page

ỨNG DỤNG IOT & LORAWAN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

[ENGLISH BELOW]


Đại diện Actility tham gia chia sẻ Ứng Dụng IoT & LoRaWAN trong chương trình Talkshow do VIoT tổ chức về “READY FOR AI” tại Các Trường Đại Học.

Ngày nay, Internet of Things (IoT) đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Với sự phát triển của công nghệ, IoT đã mở ra nhiều khả năng mới và hứa hẹn mang lại những thay đổi sâu sắc cho xã hội và công nghiệp. Để chia sẻ những kinh nghiệm và tri thức về ứng dụng IoT,  đại diện Actility ông SourMack Darbouy, Sales Director, APAC at Actility đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi do các bạn sinh viên đặt ra.LoRaWAN là một công nghệ truyền thông không dây được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT. Với khả năng truyền dữ liệu với tốc độ cao và phạm vi rộng, LoRaWAN đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất trong lĩnh vực IoT. Tại các trường đại học trên thế giới, LoRaWAN được sử dụng để phát triển các ứng dụng như giám sát môi trường, theo dõi sức khỏe, và quản lý tài nguyên.

IoT và LoRaWAN đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Với sự phát triển của công nghệ, IoT đã mở ra nhiều khả năng mới và hứa hẹn mang lại những thay đổi sâu sắc cho xã hội và công nghiệp. Tại các trường đại học, IoT và LoRaWAN được sử dụng để phát triển các ứng dụng như giám sát môi trường, theo dõi sức khỏe, và quản lý tài nguyên.

Trong tương lai, IoT và LoRaWAN sẽ tiếp tục phát triển và mở ra nhiều khả năng mới. Tại các trường đại học, các ứng dụng IoT và LoRaWAN sẽ được phát triển và ứng dụng rộng rãi hơn. Với sự hợp tác giữa Actility và VIoT, chương trình talkshow này sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và tri thức về ứng dụng IoT & LoRaWAN tại các trường đại học, giúp các sinh viên và giảng viên có thể hiểu rõ hơn về công nghệ và ứng dụng của nó.Chương trình talkshow được tổ chức bởi VIoT là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI. Chương trình này sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và tri thức về ứng dụng IoT & LoRaWAN tại các trường đại học, giúp các sinh viên và giảng viên có thể hiểu rõ hơn về công nghệ và ứng dụng của nó.

Chương trình talkshow sẽ giúp các sinh viên và giảng viên có thể hiểu rõ hơn về công nghệ IoT & LoRaWAN, bao gồm các ứng dụng và triển vọng phát triển. Giúp tăng cường tinh thần khuyến học, phát triển nghiên cứu, tăng cường tinh thần sáng tạo. Chương trình này sẽ có ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp của sinh viên, giúp các bạn sinh viên có thể quyết định nghề nghiệp phù hợp với chuyên môn của mình.

 -------------------------------

Actility Representative Participates in IoT & LoRaWAN Talkshow at Universities

Actility's representative, SourMack Darbouy, Sales Director, APAC at Actility, joined a talkshow organized by VIoT on the topic of "READY FOR AI" at universities. Today, the Internet of Things (IoT) has become an indispensable part of human life. With the development of technology, IoT has opened up new possibilities and promises profound changes for society and industry. To share their experiences and knowledge about IoT applications, Actility's representative answered questions from students.

LoRaWAN is a widely used wireless communication technology in IoT applications. With its high-speed data transmission and wide range, LoRaWAN has become one of the most important technologies in the IoT field. At universities worldwide, LoRaWAN is used to develop applications such as environmental monitoring, health tracking, and resource management.

IoT and LoRaWAN have become indispensable parts of human life. With technological advancements, IoT has opened up new possibilities and promises profound changes for society and industry. At universities, IoT and LoRaWAN are used to develop applications such as environmental monitoring, health tracking, and resource management.

In the future, IoT and LoRaWAN will continue to develop and open up new possibilities. At universities, IoT and LoRaWAN applications will be developed and applied more widely. With the cooperation between Actility and VIoT, this talkshow will share experiences and knowledge about IoT & LoRaWAN applications at universities, enabling students and instructors to better understand the technology and its applications.

The talkshow organized by VIoT is a significant event in the AI field. This program will share experiences and knowledge about IoT & LoRaWAN applications at universities, enabling students and instructors to better understand the technology and its applications.

The talkshow will help students and instructors better understand IoT & LoRaWAN, including applications and development prospects. It will enhance the spirit of learning, research, and creativity. This program will influence students' career decisions, enabling them to choose a career that aligns with their expertise.

3 lượt xem

Comments


bottom of page